Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH về cách tính tiền lương làm thêm giờ này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động.

 • Thông tư hướng dẫn tuyển dụng lao động VN làm việc cho nước ngoài số 16/2015/TT-BLĐTBXH
 • Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương công ty TNHH MTV nhà nước số 17/2015/TT-BLĐTBXH
 • Nghị định của Bộ luật lao động về tiền lương số 49/2013/NĐ-CP
 • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Thông tư 23/2015 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015. Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành, xét theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương.

BỘ LAO ĐỘNG
– THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 106 / 2012 / NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của nhà nước lao lý tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ; Căn cứ Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của nhà nước pháp luật chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của Bộ luật Lao động ; Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương ; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư hướng dẫn triển khai 1 số ít điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít nội dung của Bộ luật Lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn triển khai một số ít điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của Bộ luật Lao động ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan trực tiếp đến quan hệ lao động trong việc triển khai 1 số ít pháp luật về tiền lương theo Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP.

Điều 3. Tiền lương

Tiền lương theo lao lý tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được lao lý đơn cử như sau : 1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để triển khai việc làm nhất định, gồm có : a ) Mức lương theo việc làm hoặc chức vụ là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động thiết kế xây dựng theo lao lý tại Điều 93 của Bộ luật Lao động và Điều 7, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 49/2013 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của nhà nước pháp luật cụ thể thi hành một số ít điều của Bộ luật Lao động về tiền lương ; b ) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa không thiếu trong mức lương theo việc làm hoặc chức vụ của thang lương, bảng lương, đơn cử :

 • Bù đắp yếu tố điều kiện kèm theo lao động, gồm có việc làm có yếu tố nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn .
 • Bù đắp yếu tố đặc thù phức tạp việc làm, như việc làm yên cầu thời hạn giảng dạy, trình độ trình độ, nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có ảnh hưởng tác động đến các việc làm khác, nhu yếu về thâm niên và kinh nghiệm tay nghề, kiến thức và kỹ năng thao tác, tiếp xúc, sự phối hợp trong quy trình thao tác của người lao động .
 • Bù đắp các yếu tố điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, như việc làm thực thi ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn vất vả và khí hậu khắc nghiệt, vùng có Chi tiêu hoạt động và sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn vất vả về nhà tại, việc làm người lao động phải tiếp tục biến hóa khu vực thao tác, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt của người lao động không thuận tiện khi thực thi việc làm .
 • Bù đắp các yếu tố để lôi cuốn lao động, như khuyến khích người lao động đến thao tác ở vùng kinh tế tài chính mới, thị trường mới mở ; nghề, việc làm kém mê hoặc, đáp ứng của thị trường lao động còn hạn chế ; khuyến khích người lao động thao tác có hiệu suất lao động, chất lượng việc làm cao hơn hoặc cung ứng tiến trình việc làm được giao .

Điều 4. Hình thức trả lương

Hình thức trả lương theo lao lý tại Điều 22 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được hướng dẫn đơn cử như sau : 1. Tiền lương theo thời hạn ( theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời hạn, địa thế căn cứ vào thời hạn thao tác thực tiễn theo tháng, tuần, ngày, giờ, đơn cử : a ) Tiền lương tháng được trả cho một tháng thao tác xác lập trên cơ sở hợp đồng lao động ; b ) Tiền lương tuần được trả cho một tuần thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần ; c ) Tiền lương ngày được trả cho một ngày thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng ( tính theo từng tháng dương lịch và bảo vệ cho người lao động được nghỉ tính trung bình 01 tháng tối thiểu 04 ngày ) theo lao lý của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn ; d ) Tiền lương giờ được trả cho một giờ thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ thao tác thông thường trong ngày theo pháp luật tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Điều 5. Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng

Kỳ hạn trả lương so với người hưởng lương tháng theo lao lý tại Điều 23 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được pháp luật như sau : 1. Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động thao tác. 2. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận hợp tác và được ấn định vào một thời gian cố định và thắt chặt trong tháng.

Mọi Người Cũng Xem   Điểm Chuẩn Học Viện Khoa Học Quân Sự 2021 chính xác nhất

Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo lao lý tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được lao lý như sau : 1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường do người sử dụng lao động pháp luật theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau :

Trong đó : a ) Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập trên cơ sở tiền lương thực trả theo việc làm đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ ( trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm ) chia cho số giờ thực tiễn thao tác trong tháng ( không kể số giờ làm thêm ). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác lập trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần thao tác đó ( trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm ) chia cho số giờ thực tiễn thao tác trong ngày hoặc trong tuần ( không kể số giờ làm thêm ) ; b ) Mức tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày thường ; c ) Mức tối thiểu bằng 200 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ; d ) Mức tối thiểu bằng 300 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo lao lý của Bộ luật Lao động, so với người lao động hưởng lương theo ngày. Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa gồm có tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo pháp luật của Bộ luật Lao động. 2. Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận hợp tác thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng loại sản phẩm, việc làm ngoài số lượng, khối lượng mẫu sản phẩm, việc làm theo định mức lao động đã thỏa thuận hợp tác và được tính như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Trong đó : a ) Mức tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày thường ; b ) Mức tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ; c ) Mức tối thiểu bằng 300 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với loại sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Điều 7. Tiền lương làm việc vào ban đêm

Người lao động thao tác vào đêm hôm theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được trả tiền lương như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương thao tác vào đêm hôm được tính như sau : Trong đó : Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 2. Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm, tiền lương thao tác vào đêm hôm được tính như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Điều 8. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm theo lao lý tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được lao lý như sau : 1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm được tính như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Trong đó : a ) Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này ; b ) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau :

 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được tính tối thiểu bằng 100 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) .
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính tối thiểu bằng 200 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường .
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính tối thiểu bằng 300 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường .

2. Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm được tính như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Trong đó : a ) Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau :

 • Đơn giá tiền lương loại sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được tính tối thiểu bằng 100 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ;
 • Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường .
 • Đơn giá mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính tối thiểu bằng 300 % so với đơn giá loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường .

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015. 2. Các chính sách tại Thông tư này được triển khai kể từ ngày Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành. 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, đôn đốc, kiểm tra triển khai các lao lý tại Thông tư này. Trong quy trình triển khai nếu có vướng mắc, đề xuất cơ quan, đơn vị chức năng và doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ trợ kịp thời. /.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân

Mời các bạn tải Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tính tiền làm thêm giờ là Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động – Tiền lương để xem nội dung chi tiết. 

Mọi Người Cũng Xem   Cách xếp loại học lực cấp 1, cấp 2, cấp 3 năm 2022

Thuộc tính văn bản

Cơ quan ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Số hiệu: 23/2015/TT-BLĐTBXH Lĩnh vực: Lao động – Tiền lương
Ngày ban hành: 23/06/2015 Ngày hiệu lực: 08/08/2015
Loại văn bản: Thông tư Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH về cách tính tiền lương làm thêm giờ này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động.

 • Thông tư hướng dẫn tuyển dụng lao động VN làm việc cho nước ngoài số 16/2015/TT-BLĐTBXH
 • Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương công ty TNHH MTV nhà nước số 17/2015/TT-BLĐTBXH
 • Nghị định của Bộ luật lao động về tiền lương số 49/2013/NĐ-CP
 • Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

Thông tư 23/2015 / TT-BLĐTBXH có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015. Thông tư này được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành, xét theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương.

BỘ LAO ĐỘNG
– THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 23/2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ TIỀN LƯƠNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Nghị định số 106 / 2012 / NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của nhà nước pháp luật tính năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ; Căn cứ Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít nội dung của Bộ luật Lao động ; Theo ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương ; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành Thông tư hướng dẫn triển khai một số ít điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của Bộ luật Lao động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực thi 1 số ít điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của nhà nước pháp luật cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của Bộ luật Lao động ( sau đây gọi tắt là Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức triển khai đại diện thay mặt tập thể lao động, cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể có tương quan trực tiếp đến quan hệ lao động trong việc triển khai một số ít lao lý về tiền lương theo Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP.

Điều 3. Tiền lương

Tiền lương theo pháp luật tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được lao lý đơn cử như sau : 1. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động do người lao động thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để thực thi việc làm nhất định, gồm có : a ) Mức lương theo việc làm hoặc chức vụ là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động kiến thiết xây dựng theo lao lý tại Điều 93 của Bộ luật Lao động và Điều 7, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 49/2013 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể thi hành 1 số ít điều của Bộ luật Lao động về tiền lương ; b ) Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện kèm theo lao động, đặc thù phức tạp việc làm, điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, mức độ lôi cuốn lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa rất đầy đủ trong mức lương theo việc làm hoặc chức vụ của thang lương, bảng lương, đơn cử :

 • Bù đắp yếu tố điều kiện kèm theo lao động, gồm có việc làm có yếu tố nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn hoặc đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .
 • Bù đắp yếu tố đặc thù phức tạp việc làm, như việc làm yên cầu thời hạn huấn luyện và đào tạo, trình độ trình độ, nhiệm vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm cao, có tác động ảnh hưởng đến các việc làm khác, nhu yếu về thâm niên và kinh nghiệm tay nghề, kỹ năng và kiến thức thao tác, tiếp xúc, sự phối hợp trong quy trình thao tác của người lao động .
 • Bù đắp các yếu tố điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt, như việc làm triển khai ở vùng xa xôi, hẻo lánh, có nhiều khó khăn vất vả và khí hậu khắc nghiệt, vùng có Chi tiêu hoạt động và sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn vất vả về nhà tại, việc làm người lao động phải tiếp tục đổi khác khu vực thao tác, nơi ở và các yếu tố khác làm cho điều kiện kèm theo hoạt động và sinh hoạt của người lao động không thuận tiện khi thực thi việc làm .
 • Bù đắp các yếu tố để lôi cuốn lao động, như khuyến khích người lao động đến thao tác ở vùng kinh tế tài chính mới, thị trường mới mở ; nghề, việc làm kém mê hoặc, đáp ứng của thị trường lao động còn hạn chế ; khuyến khích người lao động thao tác có hiệu suất lao động, chất lượng việc làm cao hơn hoặc phân phối quy trình tiến độ việc làm được giao .

Điều 4. Hình thức trả lương

Hình thức trả lương theo pháp luật tại Điều 22 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được hướng dẫn đơn cử như sau : 1. Tiền lương theo thời hạn ( theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời hạn, địa thế căn cứ vào thời hạn thao tác thực tiễn theo tháng, tuần, ngày, giờ, đơn cử : a ) Tiền lương tháng được trả cho một tháng thao tác xác lập trên cơ sở hợp đồng lao động ; b ) Tiền lương tuần được trả cho một tuần thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần ; c ) Tiền lương ngày được trả cho một ngày thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày thao tác thông thường trong tháng ( tính theo từng tháng dương lịch và bảo vệ cho người lao động được nghỉ tính trung bình 01 tháng tối thiểu 04 ngày ) theo lao lý của pháp lý mà doanh nghiệp lựa chọn ; d ) Tiền lương giờ được trả cho một giờ thao tác xác lập trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ thao tác thông thường trong ngày theo pháp luật tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Điều 5. Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng

Kỳ hạn trả lương so với người hưởng lương tháng theo lao lý tại Điều 23 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được lao lý như sau : 1. Người lao động hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần và được trả ngay trong tháng mà người lao động thao tác. 2. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận hợp tác và được ấn định vào một thời gian cố định và thắt chặt trong tháng.

Điều 6. Tiền lương làm thêm giờ

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được pháp luật như sau : 1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, được trả lương làm thêm giờ khi thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường do người sử dụng lao động lao lý theo Điều 104 của Bộ luật lao động và được tính như sau :

Mọi Người Cũng Xem   Cách Hack Máy Tính Của Người Khác Từ Xa, Cách Xâm Nhập Máy Tính Người Khác Qua Ip

Trong đó : a ) Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập trên cơ sở tiền lương thực trả theo việc làm đang làm của tháng mà người lao động làm thêm giờ ( trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm ) chia cho số giờ trong thực tiễn thao tác trong tháng ( không kể số giờ làm thêm ). Trường hợp trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực trả được xác lập trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày hoặc tuần thao tác đó ( trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi thao tác vào đêm hôm ) chia cho số giờ thực tiễn thao tác trong ngày hoặc trong tuần ( không kể số giờ làm thêm ) ; b ) Mức tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày thường ; c ) Mức tối thiểu bằng 200 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ; d ) Mức tối thiểu bằng 300 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo lao lý của Bộ luật Lao động, so với người lao động hưởng lương theo ngày. Người lao động hưởng lương ngày là những người có tiền lương thỏa thuận hợp tác ghi trong hợp đồng lao động theo ngày và chưa gồm có tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo pháp luật của Bộ luật Lao động. 2. Đối với người lao động hưởng lương theo loại sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận hợp tác thao tác ngoài thời giờ thao tác thông thường để làm thêm số lượng, khối lượng loại sản phẩm, việc làm ngoài số lượng, khối lượng loại sản phẩm, việc làm theo định mức lao động đã thỏa thuận hợp tác và được tính như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Trong đó : a ) Mức tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với loại sản phẩm làm thêm vào ngày thường ; b ) Mức tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với mẫu sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần ; c ) Mức tối thiểu bằng 300 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường, vận dụng so với loại sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Điều 7. Tiền lương làm việc vào ban đêm

Người lao động thao tác vào đêm hôm theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 25 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được trả tiền lương như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương thao tác vào đêm hôm được tính như sau : Trong đó : Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 2. Đối với người lao động hưởng lương theo mẫu sản phẩm, tiền lương thao tác vào đêm hôm được tính như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Điều 8. Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Trả lương khi người lao động làm thêm giờ vào đêm hôm theo pháp luật tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP được lao lý như sau : 1. Đối với người lao động hưởng lương theo thời hạn, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm được tính như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Trong đó : a ) Tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường được xác lập theo điểm a, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này ; b ) Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau :

 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được tính tối thiểu bằng 100 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; tối thiểu bằng 150 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) .
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính tối thiểu bằng 200 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường .
 • Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính tối thiểu bằng 300 % so với tiền lương giờ thực trả của ngày thao tác thông thường .

2. Đối với người lao động hưởng lương theo loại sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào đêm hôm được tính như sau :

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ

Trong đó : a ) Đơn giá tiền lương mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác lập như sau :

 • Đơn giá tiền lương loại sản phẩm vào ban ngày của ngày thao tác thông thường, được tính tối thiểu bằng 100 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ; tối thiểu bằng 150 % so với đơn giá tiền lương loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường so với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó ( trước khi làm thêm giờ vào đêm hôm ) ;
 • Đơn giá tiền lương loại sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính tối thiểu bằng 200 % so với đơn giá loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường .
 • Đơn giá mẫu sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính tối thiểu bằng 300 % so với đơn giá loại sản phẩm của ngày thao tác thông thường .

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2015. 2. Các chính sách tại Thông tư này được thực thi kể từ ngày Nghị định số 05/2015 / NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của nhà nước lao lý chi tiết cụ thể và hướng dẫn thi hành một số ít nội dung của Bộ luật Lao động có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành. 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc nhà nước, quản trị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thường trực Trung ương có nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ huy, đôn đốc, kiểm tra thực thi các pháp luật tại Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để hướng dẫn bổ sung kịp thời./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Minh Huân

Mời các bạn tải Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tính tiền làm thêm giờ là Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Lao động – Tiền lương để xem nội dung chi tiết. 

Related Posts

About The Author

Add Comment