trèo cây trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Sao cô cứ trèo cây hoài vậy?

Why are you always climbing up trees?

OpenSubtitles2018. v3

Helen cũng học cách cưỡi ngựa, bơi, chèo thuyền và thậm chí còn trèo cây .

Helen also learned how to ride a horse, to swim, to row a boat and, even to climb trees .

EVBNews

Vuốt sắc của chúng cho phép chúng leo trèo cây dễ dàng.

Their long claws enable them to easily climb trees.

WikiMatrix

Quái vật Gila có thể trèo cây và xương rồng để tìm kiếm trứng.

Gila monsters are able to climb trees and cacti in search of eggs.

WikiMatrix

Lớn lên, Page thích đóng vai hành động và trèo cây.

Growing up, Page enjoyed playing with action figures and climbing trees.

WikiMatrix

Lũ trẻ cực kỹ lão luyện trong chuyện trèo cây

Children are incredibly adept at climbing trees .

QED

Sheeta, cậu biết trèo cây phải không?

You can climb trees, can’t you?

OpenSubtitles2018. v3

Nào thì mèo trèo cây, nào thì 5 nhân 5 bằng 25…

Goddamn cats crawling up trees, 5×5 is 25.

OpenSubtitles2018. v3

Loài chồn sói vừa biết di chuyển trên mặt đất một cách điêu luyện, vừa biết trèo cây giỏi.

The wolverine climbs trees no less skillfully than it moves on the ground .

Tatoeba-2020. 08

Và tôi bắt đầu trèo cây với bọn nhỏ dùng cách gọi là kỹ thuật leo thợ làm vườn dùng dây.

And I began climbing trees with my kids as just something to do with them, using the so – called arborist climbing technique, with ropes .

QED

Và tôi bắt đầu trèo cây với bọn nhỏ dùng cách gọi là kỹ thuật leo thợ làm vườn dùng dây.

And I began climbing trees with my kids as just something to do with them, using the so-called arborist climbing technique, with ropes.

ted2019

Ý tôi là, sau bữa trưa, nếu là bạn, bạn biết rồi đấy, bạn lên 6 tuổi, và đang rất muốn đi chơi và trèo cây.

I mean, after lunch, you’re, you know, you’re six, and you want to go and climb a tree.

ted2019

Mặc dù đội khai quật không tìm thấy xương hông, chân hay tay, nhưng Meave Leakey tin rằng Australopithecus anamensis thông thường hay leo trèo cây.

Although the excavation team did not find hips, feet or legs, Meave Leakey believes that Australopithecus anamensis often climbed trees.

WikiMatrix

Chạy trốn hoặc trèo cây có thể kích hoạt bản năng săn mồi của gấu và dẫn đến việc nó coi con người là con mồi.

Running away or climbing a tree can activate the bear’s hunting instincts and lead to it perceiving the human as prey.

WikiMatrix

Những con cá sấu này thực sự sống trên mặt đất chúng thậm chí còn trèo cây và nhảy bổ xuống con mồi trên mặt đất.

Thes e crocodiles were actually out on the land and they were even climbing trees and jumping on prey on the ground .

QED

Như khi chúng ta trèo cây điều mà chúng ta đang làm để trèo được lên cái cây thực ra lại là đang đào bới cái rễ của nó.

So, as we are climbing the tree, some of the things that we’re doing in order to climb the tree are actually undermining the tree’s very root.

ted2019

Vị trí của trèo cây Philippin trong liên họ Muscicapoidea dường như là phù hợp, nhưng việc gộp vào họ Sturnidae cần xác nhận; có thể là họ riêng biệt Rhabdornithidae.

Placement of latter in Muscicapoidea seems good, but inclusion in Sturnidae requires confirmation ; possibly distinct family Rhabdornithidae .

WikiMatrix

Leo trèo cây là một hành vi của các loại vượn dạng người cho đến khi có sự xuất hiện của các loài Homo đầu tiên cách đây khoảng 2,5 triệu năm.

Tree climbing was one behavior retained by early hominins until the appearance of the first Homo species about 2.5 million years ago.

WikiMatrix

Tôi muốn trèo xuống cây thật nhanh .

I wanted to get down from that tree quickly .

EVBNews

Cứ tiếp tục trèo lên cây cột sáng chói của cậu đi!

Go ahead and climb your greasy pole!

OpenSubtitles2018. v3

Trèo lên cây mau!

Climb a tree.

OpenSubtitles2018. v3

Cô không thể tự mình xuống và cuối cùng Joep trèo lên cây để giúp cô xuống.

She can’t come down herself and eventually Joep climbs in the tree to help her get down.

WikiMatrix

Loài chuột này ở Florida Keys thỉnh thoảng còn trèo lên cây, nhưng không quá 90 cm (3,0 ft).

Rice rats in the Florida Keys occasionally climb in vegetation, but never higher than 90 cm (3.0 ft).

WikiMatrix

Related Posts

About The Author

Add Comment